فر‌کیانی
فر‌کیانی [ færkjɒːniː ]
اسم مرکب فره کیانی. خوره. خرهحاشیه برهان چ معین . نوری که از خدای تعالی بر خلایق فایز شود که به وسیله آن قادر شوند به ریاست و حرفتها و صنعت هابرهان: خوره، رجوع به فره و خوره و نیز رجوع به حاشیه برهان چ معین ذیل لغت خوره شود.
ریشه‌شناسی ترکیب وصفی
ساخت فر + کیانی
irPowerWeb میزبان مطمئن وب سایت شما
تبلیغات