واژه‌نامه هوانوردی

مطفی اقتداری نایینی


انگلیسی فارسی

this dictionary contains aviation words and acronyms