واژه‌نامه مدیریت

اکبر روشن‌ضمیر


انگلیسی فارسی

در این بانک سعی شده کلمات و اصطلاحاتی که کاربری بیشتری در مدیریت و مدیریت آموزشی دارند گردآوری شود. موبایل 09121979354 برای ارائه پیشنهادات.