فرهنگ آلمانی به فارسی

احسان اژدری


German Persian


German To Persian Glossary version : 1.1
by : Ehsan Azhdari
Please send your suggestions for me :ehsan.dics@gmail.com


. برای توضیحات بیشتر عبارت help را در لغت ها جستجو کنید لطفاً نظرات خود را برای رفع اشکالات یا افزودن موارد جدید ارسال کنید : ehsan.dics@gmail.com احسان اژدری

Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه