فرهنگ ارمنی به فارسی

سیدمرتضی زنده‌باد


Armenian Persian

The best dic Armenian language to farsi