فرهنگ پارسیمان

داریوش محمدی


Persian Persian

این یک واژه

این یک واژه‌نامه‌ی فارسی به پارسی است که می‌تواند برابر پارسی هر واژه‌ی بیگانه‌یی را پیش‌ِ روی شما بگذارد. اگر هنگام واژه‌یابی، واژه‌یی که در میان [ ] آمده است را بازجویید، همه‌ی واژگانِ در پیوند با آن را خواهید یافت.
این واژه‌نامه به دستِ علی‌اکبر محمدی و سرور فرهاد زیانی فراهم شده است.

رایانامه: paarsimaan@gmail.com

تارنما: http://www.paarsimaan.comThis is a Farsi to Parsi glossary. It can provide you the meaning of every non-Persian word which is common in Farsi language. You can find all of related words by looking for every word enclosed in [ ].
This glossary has been made by Aliakbar Mohammadi and Farhad Zayyani.
Email: paarsimaan@gmail.com

Website: http://www.paarsimaan.com