واژه‌نامه معین

دکتر محمد معین


Persian Persian

فرهنگ معین یکی از فرهنگ‌های مهم واژگان فارسی است که با همت دکتر محمد معین تدوین یافته است.

Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه