واژه‌نامه کشتی‌سازی

محمد شریفی


English Persian

naval architect , ship building, marine dictunary

Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه