فرهنگ فارسی به ارمنی

سیدمرتضی زنده‌باد


Persian Armenian

This is dic for farsi to Armnian language consist of important verb which used in conversation and writing ,...

Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه