واژه‌نامه اختصارات گپ اینترنتی

حامد نیکبخت


English Persian

dar in dikshenery say shode ta astelahat va sheklakhaye farhang chat be farsi tarjome va jam avary shavad.