واژه‌نامه سامانه‌های مدیریت

سعید یزدانی


English Persian

English To Farsi Management System glossary such as ISO9000-QS9000-ISO/TS16949-ISO14000-ISO18000-Certification body- Accreditation body-Consultants-auditors- National and International Standard institute. BTST CONSULTANT TEL:(009821)8060961-8061922-3169765