واژه‌نامه اختصارات گپ اینترنتی

حسین بذرافکن


English Persian

All chat slang in dictionary. Created by Hossein Bazrafkan E-mail: Bazrafkan68@Gmail.Com Location: Shiraz