فرهنگ فارسی به انگلیسی

رضا مشکسار


Persian English

این ویرایش شامل: معانی لغات انگلیسی به صورت همزمان- افزایش دامنه لغات- --افزودن افعال دوبخشی با برداشتن پیشوند -حذف لغات تکراری