جبریون
[ج َ ری یو]
{ص نسبی ، ا}
کسانی که مذهب جبر دارند. آنانکه گویند مردم را در افعال خود هیچ اختیاری نیست . جبری مذهبان ، مقابل قدریها. رجوع به جبر شود.
Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه