صحت‌مند
[صح ْ ح َ م َ]
{ص مرکب}
صحیح المزاج . تندرست . رجوع به صحت شود.
Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه