ایلغار
فارسی فارسی
واژه‌نامه معین
[ تر. ] (اِمر.) هجوم، یورش .
فارسی فارسی
فرهنگ پارسیمان
ترکی، تاخت‌و‌تاز
انگلیسی فارسی
فرهنگ آریانپور
● blitz

blitz ==> [.v. & n]: حمله رعد آسا، حمله رعد آسا کردن


فارسی فارسی
لغت‌نامه دهخدا
{ترکی - مغولی ، ا}
بسرعت بر فوج دشمن دویدن . (غیاث اللغات ) (آنندراج ). حرکت سریع سپاهیان بسوی دشمن . هجوم . یورش . (فرهنگ فارسی معین ). شبگیر و شبیخون . (ناظم الاطباء). تاخت .* مسافت در شب با تندی و چالاکی . (ناظم الاطباء).