فرهنگ ارمنی به فارسی

سیدمرتضی زنده‌باد


ارمنی فارسی

The best dic Armenian language to farsi