فرهنگ فارسی به ارمنی

سیدمرتضی زنده‌باد


فارسی ارمنی

This is dic for farsi to Armnian language consist of important verb which used in conversation and writing ,...