اسفرودبی‌دم

جانور شناسی‌

dabchick ==> (جانور شناسى) اسفرود بى دم یا مرغابى شانه بسر

grebe ==> (جانور شناسى) اسفرود بى دم، مرغابى شابه بسر، رنگ سربى


Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه