لب‌چره
( لب چره . چَ رِ) (اِمر.) نخود و کشمش و انواع میوه های خشک که در مجالس بزم و وقت صحبت با یاران صرف کنند، شب چره، تنقلات .
لبچرا. شبچره. نقلی که چون یاران با هم صحبت دارند در مجلس آرند که آن را میخورند و سخن میدارند:به عیش یکدمه احمد مساز با شربتز نقللبچرهبردار توشه جاوید.احمد اطعمه.
Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه