هفت‌سین
( هفت سین .) (اِمر.) سفره ای که ایرانیان هنگام تحویل سال نو می اندازند و در آن هفت نوع محصول که با حرف «س » شروع می شود می چینند.
[ه'َ]
{ا مرکب}
از مشهورترین مراسم نوروز آراستن است ، و آن گرد آوردن هفت چیز است که نام آنها با حرف «س » آغاز گردد. معمولاً بین اشیاء ذیل : سیب ، سیاهدانه ، سنجد، سماق، سیر، سرکه ، سبزه (دانه های گندم و امثال آن که قبلاً در بشقابی کاشته و سبز کرده اند)، سبزی ، سمنو، هفت چیز را انتخاب می کنند. سنت مزبور بسیار کهن به نظر میرسد. در گیلان خوانچه هفت سین در جشن عروسی نیز مرسوم است . (از رساله «شماره هفت و هفت پیکر نظامی » تالیف محمد معین ). هفت قسم سبزه بوده که بر هفت استوانه در کنار خانه به نوروز سبز میکردند. (آثارالباقیه ترجمه فارسی ص 245). و ازاین رو معلوم میشود هفت سین ، هفت سبزی یا هفت سبزه است . (یادداشت مولف ).
[ه'َ]
{ا مرکب}
از مشهورترین مراسم نوروز آراستن است ، و آن گرد آوردن هفت چیز است که نام آنها با حرف «س » آغاز گردد. معمولاً بین اشیاء ذیل : سیب ، سیاهدانه ، سنجد، سماق، سیر، سرکه ، سبزه (دانه های گندم و امثال آن که قبلاً در بشقابی کاشته و سبز کرده اند)، سبزی ، سمنو، هفت چیز را انتخاب می کنند. سنت مزبور بسیار کهن به نظر میرسد. در گیلان خوانچه هفت سین در جشن عروسی نیز مرسوم است . (از رساله «شماره هفت و هفت پیکر نظامی » تالیف محمد معین ). هفت قسم سبزه بوده که بر هفت استوانه در کنار خانه به نوروز سبز میکردند. (آثارالباقیه ترجمه فارسی ص 245). و ازاین رو معلوم میشود هفت سین ، هفت سبزی یا هفت سبزه است . (یادداشت مولف ).
Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه