گوجه
(گُ جِ) (اِ.) درختی است از تیرة گل سرخیان که میوة آن کوچک و آبدار، دارای پوست نازک به رنگ سبز یا سرخ و یک هستة سخت است .
الاجاص
الاجاص
● plum
Pflaume (f),Zwetschge (f)
عمومی : greengage

greengage ==> [.n]: (گیاه شناسى) گوجه

plum ==> [.n]: (گیاه شناسى) آلو، گوجه، آلوى برقانى، کار یا چیز دلچسب plum

sloe ==> (گیاه شناسى) آلوچه جنگلى، آلوچه، گوجه، آبى تیره sloe


Ads.: ترجمه کتاب قیمت ترجمه